Aan de slag met het Concept Masterplan

Na een drukbezochte informatiemarkt op woensdag 11 september, werd op dinsdag 17 september het Concept Masterplan voorgelegd aan een gezelschap van 25 experts, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en mogelijke initiatiefnemers in het toekomstige gebied.

Over de zomer heeft ontwerpbureau Studio for New Realities hard gewerkt aan het opstellen van het Concept Masterplan voor de toekomst van het Unileverterrein. In dit Concept Masterplan is de eerder opgehaalde input van bewoners, ondernemers en belanghebbenden gebundeld met diverse onderzoeken en inbreng van de gemeente en de opdrachtgever.

Presentatie

De avond begon met een presentatie van het Concept Masterplan door Jeroen Zuidgeest van Studio for New Realities. Tijdens de presentatie werd ingegaan op de positie van het terrein in de regio, de invulling en bebouwing op het terrein en verschillende functies die het terrein in de toekomst kan vervullen. Ook nam Jeroen Zuidgeest de deelnemers mee in hoe de opbrengsten van de eerdere participatiebijeenkomsten is verwerkt in het Concept Masterplan. Voorafgaand aan de bijeenkomst waren deelnemers gevraagd om thema’s te benoemen die zij het meest van belang vinden. Deze onderwerpen kregen tijdens de presentatie extra aandacht.

Vragen en discussie

Na gelegenheid voor het stellen van verhelderende vragen, was het tijd voor een plenaire discussie. Aan de hand van een aantal vragen en stellingen, werden de eerste reacties van de deelnemers gepeild en kon de discussie worden aangegaan:

• Welk onderdeel van het Concept Masterplan triggert u het meest en waarom?
• Stelling: De ambitie voor het Unileverterrein is precies wat Vlaardingen nodig heeft en sluit goed aan op de regio.
• Stelling: Ik geloof dat met de gepresenteerde verkeersmaatregelen de Rivierzone leefbaar én bereikbaar blijft.

De vragen en stellingen riepen uiteenlopende reacties op en leidde tot interessante discussies waarbij verschillende belangen en meningen naar voren kwamen.

Maquette

Om de deelnemers een nog beter beeld te geven van het Concept Masterplan en de gesprekken te voeren, werd de plenaire discussie voortgezet rondom de meegebrachte maquette. Met behulp van de maquette konden verschillende bespreekpunten verder worden uitgediept, zoals de bereikbaarheid en infrastructuur, de grenzen van het plangebied en de ideeën over de toekomstige bebouwing.

Vervolg

Alle vragen, opmerkingen, aanvullingen en discussiepunten hebben wederom waardevolle input opgeleverd voor de gedelegeerd ontwikkelaar INSPIRE Real Estate en ontwerpbureau Studio for New Realities. De opbrengst van de Informatiemarkt en de Bespreking Concept Masterplan worden afgewogen en meegenomen in de verdere ontwikkeling van het Masterplan. In de tussentijd is ook de gemeenteraad op de hoogte gebracht over de voortgang van het Masterplan en worden hun  wensen en bedenkingen ook meegenomen in de verdere ontwikkeling. Het Definitief Masterplan wordt in december verwacht.

Wilt u op de hoogte blijven van de volgende participatiebijeenkomst en verdere ontwikkelingen? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Homepage